شنبه 9 مرداد 1400   
 
تاریخ 1400/03/23         ساعت 21:25:08     گروه خبری روابط عمومی

مدیرکل ثبت احوال استان در مصاحبه های جداگانه با باشگاه خبرنگاران جوان و رادیو صبح خراسانی وضعیت ثبت احوال استان در خصوص صدور مدارک شناسایی اعم از صدور شناسنامه و کارت هوشمند ملی را با توجه به انتخابات پیش رو تشریح کرد و افزود: تمام ادارات ثبت احوال از یکماه به زمان انتخابات تا ساعت 6بعداز ظهر در حال ارائه خدمات به هم استانی های عزیز هستند کمااینکه پیش بینی شده تا در روز انتخابات نیز از یکساعت به شروع تا پایان زمان انتخابات نسبت به ارائه خدمات به مردم شریف مبادرت نمایند
تصویر

 مدیرکل ثبت احوال استان در مصاحبه های جداگانه با باشگاه خبرنگاران جوان و رادیو صبح خراسانی وضعیت ثبت احوال استان در خصوص صدور مدارک شناسایی اعم از صدور شناسنامه و کارت هوشمند ملی را با توجه به انتخابات پیش رو تشریح کرد و افزود: تمام ادارات ثبت احوال از یکماه به زمان انتخابات تا ساعت 6بعداز ظهر در حال ارائه خدمات به هم استانی های عزیز هستند مکااینکه پیش بینی شده تا در روز انتخابات نیز از یکساعت به شروع تا پایان زمان انتخابات نسبت به ارائه خدمات به مردم شریف مبادرت نمایند