شنبه 9 مرداد 1400   
 
تاریخ 1400/04/02         ساعت 19:57:32     گروه خبری روابط عمومی

نیری مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی مقارن با روز ولادت حضرت امام رضا(ع) در مصاحبه با سیمای خراسان رضوی اظهار کرد: در سال 1399 در استان تعداد 107166 واقعه ولادت به ثبت رسید که از این تعداد 55072 واقعه مربوط به پسران بود که از این تعداد پسر متولد شده تعداد 1992 مورد به نام مبارک رضا نامگزاری شده اند که نام رضا 3/6 نام ها را به خود اختصاص داده است
تصویر

نیری مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی مقارن با روز ولادت حضرت امام رضا(ع) در مصاحبه با سیمای خراسان رضوی اظهار کرد: در سال 1399 در استان تعداد 107166 واقعه ولادت به ثبت رسید که از این تعداد 55072 واقعه مربوط به پسران بود که از این تعداد پسر متولد شده تعداد 1992 مورد به نام مبارک رضا نامگزاری شده اند که نام رضا 3/6 نام ها را به خود اختصاص داده است