یکشنبه 28 شهریور 1400   
 
تاریخ 1400/04/28         ساعت 19:27:24     گروه خبری روابط عمومی

به موجب حکمی از سوی مدیرکل ثبت احوال استان و در جلسه ای با حضور ایشان در فرمانداری های شهرستانهای تربت جام و تایباد حسین زنگوئی بعنوان رئیس اداره ثبت احوال تربت جام و اسحاقی بعنوان رئیس اداره ثبت احوال تایباد معرفی شدند همچنین در این مراسم از زحمات قنبری رئیس اسبق اداره ثبت احوال تربت جام تقدیر شد.
تصویر

به موجب حکمی از سوی مدیرکل ثبت احوال استان و در جلسه ای با حضور ایشان در فرمانداری های شهرستانهای تربت جام و تایباد حسین زنگوئی بعنوان رئیس اداره ثبت احوال تربت جام و اسحاقی بعنوان رئیس اداره ثبت احوال تایباد معرفی شدند همچنین در این مراسم از زحمات قنبری رئیس اسبق اداره ثبت احوال تربت جام تقدیر شد.