جمعه 2 مهر 1400   
 
تاریخ 1400/06/02         ساعت 07:50:40     گروه خبری روابط عمومی

در راستای بازدیدهای دوره ای از عملکرد ادارات تابعه ،مدیرکل به اتفاق معاونین اسناد هویتی و توسعه مدیریت و پشتیبانی ثبت احوال استان از ادارات ثبت احوال نیشابور،فیروزه و زبرخان بازدید و عملکرد کمی و کیفی ایشان را ارزیابی کردند. نیری در این بازدیدها ضمن توصیه به همکاران در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی در جهت حفظ سلامت خود و مراجعین از تلاشهای بی وقفه همکاران با توجه به شرایط و خطرات بالقوه ویروس کرونا تقدیر و تشکر کرد.
تصویر


در راستای بازدیدهای دوره ای از عملکرد ادارات تابعه ،مدیرکل به اتفاق معاونین اسناد هویتی و توسعه مدیریت و پشتیبانی ثبت احوال استان از ادارات ثبت احوال نیشابور،فیروزه و زبرخان بازدید و عملکرد کمی و کیفی ایشان را ارزیابی کردند.
نیری در این بازدیدها ضمن توصیه به همکاران در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی در جهت حفظ سلامت خود و مراجعین از تلاشهای بی وقفه همکاران با توجه به شرایط و خطرات بالقوه ویروس کرونا تقدیر و تشکر کرد.