جمعه 2 مهر 1400   
 
تاریخ 1400/06/11         ساعت 08:58:59     گروه خبری روابط عمومی

به منظور توسعه خدمات ثبت احوال و بهره بندی مردم شریف خوشاب مدیرکل ثبت احوال استان و شورای معاونین به این شهرستان سفر و به اتفاق فرماندار این شهرستان از محل در نظر گرفته شده برای تاسیس اداره ثبت احوال بازدید کردند.
تصویر

 به منظور توسعه خدمات ثبت احوال و بهره بندی مردم شریف خوشاب مدیرکل ثبت احوال استان و شورای معاونین به این شهرستان سفر و به اتفاق فرماندار این شهرستان از محل در نظر گرفته شده برای تاسیس اداره ثبت احوال بازدید کردند.