شنبه 1 آبان 1400   
 
تاریخ 1400/06/28         ساعت 10:47:41     گروه خبری روابط عمومی

در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص جمعیت بمنظور بررسی تفصیلی وفنی وتخصصی امور مربوط به جمعیت دستگاهها، اولین جلسه کمیته کارشناسی شورای راهبردی جمعیت بصورت حضوری (با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی) با حضور کارشناسان منتخب دستگاهها در ساعت 9 صبح روز یک شنبه 21/06/1400 در محل سالن اجتماعات اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی با دستور کار بررسی برنامه های در دست اقدام سال 1400 دستگاههای استانی و میزان پیشرفت آنها برگزار گردید.
تصویر

در راستای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص جمعیت بمنظور بررسی تفصیلی وفنی وتخصصی امور مربوط به جمعیت دستگاهها، اولین جلسه کمیته کارشناسی شورای راهبردی جمعیت بصورت حضوری (با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی) با حضور کارشناسان منتخب دستگاهها در ساعت 9 صبح روز یک شنبه 21/06/1400 در محل سالن اجتماعات اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی با دستور کار بررسی برنامه های در دست اقدام سال 1400 دستگاههای استانی و میزان پیشرفت آنها برگزار گردید.