یکشنبه 14 آذر 1400   
 
تاریخ 1400/08/11         ساعت 10:04:58     گروه خبری روابط عمومی

به منظور هماهنگی در خصوص تعاملات بین دستگاهی و بهره گیری از ظرفیت های مشترک در جهت خدمتر سانی هر چه بیشتر به مردم، شوشتری مدیرکل ستاد فرامین حضرت امام(ره) با نیری مدیرکل ثبت احوال استان در دفتر ایشان دیدار دیدار و حول محورهای مذکور گفتگو کردند
تصویر  embed'>به منظور هماهنگی در خصوص تعاملات بین دستگاهی و بهره گیری از ظرفیت های مشترک در جهت خدمتر سانی هر چه بیشتر به مردم، شوشتری مدیرکل ستاد فرامین حضرت امام(ره) با نیری مدیرکل ثبت احوال استان در دفتر ایشان دیدار دیدار و حول محورهای مذکور گفتگو کردند