یکشنبه 14 آذر 1400   
 
تاریخ 1400/08/17         ساعت 09:22:57     گروه خبری روابط عمومی

به موجب ارزیابی های بعمل آمده توسط سازمان برنامه و بودجه استان ،اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی در حوزه شاخص های اختصاصی و تحقق صد در صدی برنامه ها و اهداف در این مقوله در جشنواره شهید رجائی حائز رتبه برتر گردید
تصویر

ه موجب ارزیابی های بعمل آمده توسط سازمان برنامه و بودجه استان ،اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی در حوزه شاخص های اختصاصی و تحقق صد در صدی برنامه ها و اهداف در این مقوله در جشنواره شهید رجائی  حائز رتبه برتر گردید