یکشنبه 14 آذر 1400   
 
تاریخ 1400/08/20         ساعت 08:45:59     گروه خبری روابط عمومی

در راستای سنجش میزان آمادگی و همچنین صیانت از اموال عمومی در مواجهه با تهدیدات احتمالی اعضاء شورای پایگاه مقاومت بسیج شهید حسن نیا ثبت احوال خراسان رضوی رزمایشی تحت عنوان دفاع از مقر برگزار کردند
تصویر

 در راستای سنجش میزان آمادگی و همچنین صیانت از اموال عمومی در مواجهه با تهدیدات احتمالی اعضاء شورای پایگاه مقاومت بسیج شهید حسن نیا ثبت احوال خراسان رضوی رزمایشی تحت عنوان دفاع از مقر برگزار کردند