یکشنبه 14 آذر 1400   
 
تاریخ 1400/09/04         ساعت 09:08:29     گروه خبری روابط عمومی

در روز پنجشنبه مورخ 1400/09/04 بازرس پایگاه مقاومت بسیج ادارات شهید رجائی بصورت سر زده از عملکرد پایگاه بسیج شهید حسن نیا اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی بازدید کرد
تصویر

در روز پنجشنبه مورخ 1400/09/04 بازرس پایگاه مقاومت بسیج ادارات شهید رجائی بصورت سر زده از عملکرد پایگاه بسیج شهید حسن نیا اداره کل ثبت احوال خراسان رضوی بازدید کرد