سه شنبه 5 بهمن 1400   
 
تاریخ 1400/09/11         ساعت 08:36     گروه خبری روابط عمومی

به منظور ارتباط مستقیم با هم استانی های گرامی و پاسخگوئی به سوالات ایشان یارمحمدی معاون اسناد هویتی ثبت احوال خراسان رضوی با حضور در سامانه ارتباط مردمی استانداری به مدت یکساعت پاسخگوی سوالات ایشان بود
تصویر

 

به منظور ارتباط مستقیم با هم استانی های گرامی و پاسخگوئی به سوالات ایشان یارمحمدی معاون اسناد هویتی ثبت احوال خراسان رضوی با حضور در سامانه ارتباط مردمی استانداری به مدت یکساعت پاسخگوی سوالات ایشان بود