پنجشنبه 12 تیر 1399   
 
مدیریت محتوا
ارتباط با دفتر مدیرکل   33383002
معاونت برنامه ریزی ، مدیریت و توسعه منابع انسانی   333388070 
معاونت حقوقی و سجلی   333387246 
معاونت فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی   333379099 
مسئول حراست 333383001 
آدرس : کیانپارس ، خیابان 15 غربی فاز اول ، اداره کل ثبت احوال خوزستان         کدپستی : 73469-61558         
    تلفن : 33338246- 333389400