سه شنبه 26 شهریور 1398   
 
تعرفه خدمات سازمان ثبت احوال
تعرفه خدمات سازمان ثبت احوال کشور

جدول تعرفه های ارائه خدمات سازمان ثبت احوال

ردیف

عنوان

تعرفه 1395 (به ریال )


1

صدور شناسنامه اولیه

100/000


2

ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی ( تا یک ماه)

150/000


3

ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (یک تا سه ماه)

200/000


4

ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی ( سه تا شش ماه)

300/000


5

ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی ( شش ماه و بعدآن)

600/000


6

تنظیم سند هویتی ناشی ازاحکام دادگاه به جهت ابطال سند

1/000/000


7

تعویض شناسنامه

250/000


8

تعویض وصدور شناسنامه در مهلت مقرر قانونی(تبصره 1 و 2 ماده 36 ق ث.ا)

150/000


9

صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور

500/000


10

صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت اول)

300/000


11

صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت دوم)

500/000


12

صدورشناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت سوم و بعد از آن)

1/000/000


13

صدورشناسنامه برای مشمولین بند های 4 و5 و6 ماده 976 و 979 ق.م وهمچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

700/000


14

صدورشناسنامه ناشی از احکام ابطال و صدور توسط دادگاه

300/000


15

ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی در مهلت قانونی

200/000


16

ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی در خارج از مهلت قانونی

300/000


17

تغییر نام توسط هیأت حل اختلاف

150/000


18

تغییر نام با موافقت سازمان و یا دادگاه

1/000/000


19

تغییر نام خانوادگی(نوبت اول)

700/000


20

تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه

1/000/000


21

تغییرنام خانوادگی تبصره ذیل ماده 41( فرزندان زیر 18 سال)

100/000


22

حل اختلاف اسناد هویتی

100/000


23

در خواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن

500/000


24

ثبت اقرار نامه زوجیت

200/000


25

صدورگواهی (گواهی مشخصات ، وفات و تأییدیه شماره ملی و گواهی تجرد...)

100/000


26

صدورکارت شناسائی ملی اولیه

100/000


27

صدورکارت شناسائی ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)

300/000


28

صدورکارت شناسائی ملی مجدد ناشی از فقدان ( نوبت دوم)

500/000


29

صدورکارت شناسائی ملی مجدد ناشی از فقدان ( نوبت سوم و بعد از آن)

800/000


30

تعویض کارت شناسائی ملی ( مستعمل - تغییر نشانی - اجرای رأی دادگاه یا هیات حل اختلاف , ...)

100/000


31

اعلامیه ازدواج واصله از دفاتر رسمی ازدواج

50/000


32

اعلامیه طلاق واصله از دفاتر رسمی طلاق

150/000


33

اعلام الکترونیکی مشخصات هویتی به صورت مکانیزه به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و بانکها

1/000


34

تأیید الکترونیکی هر قطعه عکس برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و بانکها

5/000


35

پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی با مراجعه حضوری متقاضی (باستثناء بهزیستی ، بنیاد شهید و کمیته امداد)

100/000


36

صدور گواهی ارائه خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان به مدیر فنی

1/000/000


37

صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال دردفاتر پیشخوان به مسئول دفتر

2/000/000


38

تأیید عکس متقاضیان دریافت خدمات هویتی در کلیه واحدهای اجرایی ثبت احوال

50/000


 
 

ردیف

عنوان

تعرفه 1395(به ریال)


1

ثبت نام کارت هوشمند ملی (اولین بار)

200/000


2

صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان (نوبت اول)

400/000


3

صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان (نوبت دوم)

600/000


4

صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن)

700/000


5

تعویض کارت هوشمند ملی(ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و ...)

200/000