چهارشنبه 1 بهمن 1399   
 
تعرفه خدمات سازمان ثبت احوال
تعرفه خدمات سازمان ثبت احوال کشور

ردیف

عنوان تعرفه مطابق قانون بودجه سال 1398

مبلغ تعرفه (ریال)

 

1

ثبت نام کارت هوشمند ملی (اولین بار)

                250,000

2

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)

                500,000

3

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)

                700,000

4

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن)

             1,000,000

5

 تعویض کارت هوشمند ملی(ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و ...) باستثناء اشتباه مأمور

                400,000 

6

فعال سازی امضاء الکترونیک

                300,000 

7

ثبت ولادت در مهلت قانونی بهمراه صدور شناسنامه

                300,000 

8

ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (تا 3 ماه) بهمراه صدور شناسنامه

                350,000 

9

ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (از 3 ماه و بعد آن) بهمراه صدور شناسنامه

                550,000 

10

 تنظیم سند هویتی در اجرای احکام مراجع قضائی و کمیسیون تشخیص سن

             2,000,000

11

تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه برای مشمولین بند های 4 و5 و6 ماده 976 و 979 ق.م وهمچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت

             1,000,000

12

صدور شناسنامه مجدد

                300,000

13

صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد32 و33 قانون ثبت احوال

             1,000,000

14

صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت اول) باستثناء مشمولین تبصره 2 ماده 1 قانون تخلفات ،‌جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 70/5/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام

                400,000

15

صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت دوم)

                700,000

16

صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت سوم و بعد از آن)

             2,000,000

17

تغییر نام با تجویز سازمان یا محاکم قضایی

             2,500,000

18

تغییر نام خانوادگی(نوبت اول)

             1,000,000

19

20

تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه

             2,500,000

21

تغییرنام خانوادگی تبصره ذیل ماده41قانون ثبت احوال( فرزندان زیر 18 سال)

                150,000

22

تأیید اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی

                200,000

23

صدورگواهی از قبیل گواهی مشخصات ، وفات ، تأییدیه شماره ملی و همچنین پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی باستثناء بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی

                100,000

24

تأیید گزارش مفقودی شناسنامه ، کارت شناسایی ملی و کارت هوشمند ملی

                100,000

25

استعلام دستی مبتنی بر فهرستها و گزارشهای خارج از چارچوبهای تعریف شده به ازای هر شخص

                  10,000

26

استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای دستگاههایی نظیر شرکتها ، بانکها، بیمه ها ، شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی

                    2,000

27

نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به إزای هر مورد ، برای دستگاههایی نظیر شرکتها ، بانکها، بیمه ها ، شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی

                    8,000

28

تأیید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال

                100,000

29

صدورگواهی تجرد

                500,000

30

صدور گواهی ازدواج و طلاق

                500,000

31

ثبت اقرار نامه زوجیت

                300,000

32

انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیر آن)

                  50,000

33

انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی طلاق در اسناد هویتی(الکترونیکی و غیر آن)

                200,000

34

صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور

                700,000

35

ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی

                300,000

36

صدور گواهی ولادت و فوت اتباع خارجی(تعویض و فقدان)

                150,000

37

اجرای احکام مراجع قضایی در اسناد هویتی

                700,000

38

درخواست رسیدگی از هیأتهای حل اختلاف اسناد هویتی باستثناء اشتباه مأمور

                300,000

39

در خواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن

                500,000

40

تنظیم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال

                300,000

41

صدور و تمدید گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست

             2,000,000

42

صدور و تمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست

             3,000,000

43

فعالسازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست (اولیه ، تمدید، تغییر نام)

             1,000,000

44

فعالسازی مجدد توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست

             2,000,000

45

فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست (اولیه ، تمدید ، تغییر نام)

             1,000,000

46

فعالسازی مجدد توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست

             2,000,000

47

فعالسازی مجدد هر توکن( VPN ، مدیر فنی) به دلیل خرابی

             1,500,000

48

الصاق عکس به گواهی ولادت اتباع خارجی

                300,000

49

تشکیل پرونده اسناد راکد برای ایرانیان خارج از کشور

             1,000,000

50

ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجی در سند هویتی و شناسنامه مادر ایرانی

                100,000

51

تحویل مدارک مکشوفه

                  50,000

52

تشکیل پرونده فاقدین ورقه (ماده 45 قانون ثبت احوال)

             1,000,000

53

صدور گواهی یکبار خروج از کشور

                200,000

54

ارائه اطلاعات آماری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر رکورد و پردازش

                    1,000