دوشنبه 31 شهریور 1399   
 
ارتباط با ما
 واحد سازمانی پست سازمانی مشخصات فردی تلفن داخلی فکس صفحه شخصی

  دفتر مدیر کل

 

 مدیرکل

 

 هوشنگ شفیعیان

 

 06633222543

 

 

06633223130

 

 لینک

 

 دفتردار مدیرکل

 

 حامد رحمانی

 

 06633221376

 

 201

 

  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 روابط عمومی

 

 کارشناس روابط عمومی

 

 حجت اله اعتمادیان

 

 06633221376

 

 203

 

  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 معاونت امور اسناد هویتی

 

 معاون امور اسناد هویتی

 

 

 

 06633221376

 

 204

 

 

 لینک

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 معاونت فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی

 

 معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی

 مجتبی حاجی محمدی

 

 06633227844   لینک
 کارشناس مسئول فناوری

 سهیلا بهاروند

 

 06633221376 222  

 کارشناس مسئول فناوری

 

 سجاد بوالحسنی

 

 06633221376

 

 208

 

 

 لینک

 

 کارشناس آمار

 

صادق جهانی 

 

 06633221376

 

   

 کارشناس کارت هوشمند ملی

 

 رامین مطاعی

 

 06633221376

 

 208

 

  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

 

 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

 

 

 06633221376

 

  

 لینک

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 اداره حراست

 

 رئیس اداره حراست

 

 عبدالکریم پاکمهر

 

 06633221376

 

 237

 

 

 لینک

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

 کارشناس ارزیابی و شکایات

 

 حمیدرضا نیک اندیش

 

 06633221376

 

 245

 

 

 لینک

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اداره حقوقی

 

 رئیس اداره حقوقی

 

 سیاوش فعلی

 

 06633221376

 

   
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اداره امور اداری

 

 رئیس اداره امور اداری

 

 عباس پنجی زاده

 

 06633221376

 

207 

 

  

 معاون اداره امور اداری

 

 فاطمه عرب

 

 06633221376

 

 230

 

  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 دبیرخانه

 

کارشناس دبیرخانه

 

 محمدرضا بخشی 

 

 06633221376

 

 250

 

  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 نگهبانی