شنبه 5 مهر 1399   
 
معاونت امور اسنادهویتی
 
 معاون امور اسنادهویتی
هوشنگ شفیعیان
 
سوابق تحصیلی:  لیسانس ادبیات فارسی 
 سوابق شغلی:
  • کارشناس سجلی            67 تا 73
  • معاونت سجلی ازنا          73 تا 73 
  • رئیس دورود                 73 تا 77 
  •  رئیس نورآباد               77 تا 81
  • رئیس خرم آباد              81 تا 93 
  • معاونت استان               93 تا اکنون 
 سال شروع به کار:  سال 1367  
 شماره تماس:  06633221376 داخلی 204