جمعه 28 شهریور 1399   
 
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
 
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی (سرپرست)
مهرداد شاهرخی
 
سوابق تحصیلی:  ...  
 سوابق شغلی:
  • سجلی خرم آباد                   70 تا 76
  •  امورمالی اداره کل                  76 تا 84
  • کارشناس بودجه اداره کل            84 تا 97
  •  سرپرست معاونت                  97 تا اکنون
 سال شروع به کار:  سال 1370
 شماره تماس:  06633221376 داخلی 225