جمعه 28 شهریور 1399   
 
منشور اخلاقی

  منشور اخلاقی سازمان ثبت احوال کشور

-داشتن اخلاق حسنه و روی گشاده در برخورد با مراجعین و صبر و شکیبایی در تامین خواسته های منطقی آنان درچارچوب قوانین و مقررات جاری

-توجه به وضعیت روحی مراجعین (به وی‍ژه مراجعین ثبت فوت) و درنظر گرفتن تالمات روحی آنان

-داشتن انضباط و وجدان کاری و پرهیز از سهل انگاری در انجام امور مردم

-حفظ آراستگی ، نظافت شخصی و رعایت شئونات اسلامی

-حفظ تواضع و فروتنی ضمن تلاش درجهت افزایش دانش و آگاهی خود به منظور راهنمایی صحیح مراجعان و رفع مشکلات آنان درچارچوب ضوابط جاری

-وقت شناسی و حضور به موقع درمحل کار

-حذف تشریفات زائد یا اقدامات غیر ضروری به منظور تسریع در ارائه خدمات به مردم

-صرفه جویی خردمندانه و استفاده اصولی از بیت المال

-دقت در تنظیم اسناد سجلی و خود داری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاص که حق دریافت آن ها را ندارند.

-امانت داری و عدم افشاء اطلاعات سجلی افراد با توجه به مفاد ماده 34 قانون ثبت احوال