سه شنبه 12 فروردین 1399   
 
نرخ خدمات
تعرفه های قانون بودجه سال 1398
درآمد حاصل از ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی ردیف 140149 نام گروه ردیف عنوان تعرفه مطابق قانون بودجه سال 1397 مبلغ تعرفه (ریال) شناسه واریز توضیحات عنوان خدمت در پایانه کارتخوان کد خدمت
خدمات کارت هوشمند ملی 1 ثبت نام کارت هوشمند ملی (اولین بار) 250,000 315011100140149001055000015724   ثبت نام و صدور کارت 111
2 صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) 500,000 366011100140149001055000025724   کارت المثنی نوبت اول 112
3 صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم) 700,000 387011100140149001055000035724   کارت المثنی نوبت دوم 113
4 صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و پس از آن) 1,000,000 398011100140149001055000045724   کارت المثنی نوبت سوم و بیشتر 114
5 تعویض کارت هوشمند ملی(ناشی از تغییر مشخصات سجلی یا خرابی و ...) باستثناء اشتباه مأمور 300,000 371011100140149001055000055724 چنانچه اشتباه از جانب مأمور باشد متقاضی به ادارات ثبت احوال مراجعه و با ورود به سامانه ثبت نام تک مرحله ای و بدون اخذ وجه خدمت ارائه میگردد. تعویض کارت 115
6 فعال سازی امضاء الکترونیک 200,000 320011100140149001055000065724   فعال سازی امضا الکترونیک 116
7     354011100140149001055000075724   مابه التفاوت 117
  نام گروه ردیف عنوان تعرفه مطابق قانون بودجه سال 1397 مبلغ تعرفه (ریال) شناسه واریز توضیحات عنوان خدمت در پایانه کارتخوان کد خدمت
درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی ردیف 140116 خدمات ثبت ولادت و صدور شناسنامه 1 ثبت ولادت در مهلت قانونی بهمراه صدور شناسنامه 150,000 330011100140116001055000112167 ثبت ولادت و صدور شناسنامه در مهلت 15 روزه و همچنین مشمولین ماده 45 قانون ثبت احوال ثبت و صدور شناسنامه در مهلت 15 روزه 121
2 ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (تا 3 ماه) بهمراه صدور شناسنامه 300,000 304011100140116001055000212167 ثبت ولادت و صدور شناسنامه از 16 روز تا 3 ماه ثبت و صدور شناسنامه از 16 روز تا 3 ماه 122
3 ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی (از 3 ماه و بعد آن) بهمراه صدور شناسنامه 500,000 386011100140116001055000312167 ثبت ولادت و صدور شناسنامه از3 ماه و بعد از آن ثبت و صدور شناسنامه بیش از 3 ماه 123
4 تنظیم سند هویتی در اجرای احکام مراجع قضائی و کمیسیون تشخیص سن 2,000,000 348011100140116001055000412167 تنظیم سند هویتی در اجرای احکام مراجع قضایی (ابطال صدور ، فرزند خواندگی) و اجرای آرائ کمیسیون تشخیص سن در سند هویتی تنظیم سند هویتی بر اساس آرا قضائی 124
5 تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه برای مشمولین بند های 4 و5 و6 ماده 976 و 979 ق.م وهمچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت 1,000,000 361011100140116001055000512167 تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه تنظیم سندوصدور- مشمولین مواد976و 979 125
361011100140116001055000512167 صدور-فرزند زن ایرانی با مرد خارجی 126
361011100140116001055000512167 بازگشت به تابعیت 127
  نام گروه ردیف عنوان تعرفه مطابق قانون بودجه سال 1397 مبلغ تعرفه (ریال) شناسه واریز توضیحات عنوان خدمت در پایانه کارتخوان کد خدمت
درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی ردیف 140116 خدمات صدور شناسنامه مجدد 6 صدور شناسنامه مجدد 300,000 323011100140116001055000612167 اعم از تبصره 1 و2 ماده 36 قانون ثبت احوال تعویض شناسنامه 131
7 صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد32 و33 قانون ثبت احوال 1,000,000 372011100140116001055000712167   شناسنامه مجدد - مواد32 و33 ق.ث.ا 132
8 صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت اول) باستثناء مشمولین تبصره 2 ماده 1 قانون تخلفات ،‌جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 70/5/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام 400,000 357011100140116001055000812167   شناسنامه المثنی نوبت اول 133
9 صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت دوم) 700,000 319011100140116001055000912167   شناسنامه المثنی نوبت دوم 134
10 صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان ( نوبت سوم و بعد از آن) 2,000,000 303011100140116001055001012167   شناسنامه المثنی نوبت سوم و بیشتر 135
خدمات نام و نام خانوادگی 11 تغییر نام با تجویز سازمان یا محاکم قضایی 2,500,000 367011100140116001055001112167 تجویز سازمان شامل موارد صدور مجوزاز طریق دستورالعمل 1/153226 سال 1390 سازمان خواهد بود ( وجه تعرفه در زمان اجرا مجوز در سند اخذ شود) تغییر نام -مجوز سازمان یا حکم قضایی 141
12 تغییر نام خانوادگی(نوبت اول) 1,000,000 396011100140116001055001212167 وجه تعرفه در زمان اجرا مجوز در سند اخذ شود تغییر نام خانوادگی نوبت اول 142
13 تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه 2,500,000 314011100140116001055001312167 وجه تعرفه در زمان اجرا مجوز در سند اخذ شود تغییر نام و نام خانوادگی نوبت دوم 143
314011100140116001055001312167 بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه 144
14 تغییرنام خانوادگی تبصره ذیل ماده41قانون ثبت احوال( فرزندان زیر 18 سال) 150,000 351011100140116001055001412167 علاوه بر آن تعرفه صدور شناسنامه مطابق بند6 نیز اخذ گردد (وجه تعرفه در زمان تنظیم درخواست تعویض شناسنامه اخذ شود) تغییرنام خانوادگی ماده41 ق.ث.ا 145
15 تأیید اجازه نامه از دارنده حق تقدم نام خانوادگی 200,000 338011100140116001055001512167 تکمیل فرم اجازه نامه در ادارات اجرایی و در حضور رئیس اداره ثبت احوال مجوز-حق تقدم نام خانوادگی 146
  نام گروه ردیف عنوان تعرفه مطابق قانون بودجه سال 1397 مبلغ تعرفه (ریال) شناسه واریز توضیحات عنوان خدمت در پایانه کارتخوان کد خدمت
درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی ردیف 140116 خدمات استعلام، صدور گواهی و تأییدیه 16 صدورگواهی از قبیل گواهی مشخصات ، وفات ، تأییدیه شماره ملی و همچنین پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی باستثناء بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی 100,000 375011100140116001055001612167   صدورانواع گواهی 151
375011100140116001055001612167 به ازاء هر درخواست استعلام (یک نامه) از متقاضی ذینفع یا وکیل قانونی وی دریافت گردد. پاسخ کتبی به استعلامات هویتی 152
17 تأیید گزارش مفقودی شناسنامه ، کارت شناسایی ملی و کارت هوشمند ملی 100,000 329011100140116001055001712167 تکمیل فرم مفقودی در ادارات اجرایی ثبت احوال در حضور متصدی مربوطه و در دفاتر پیشخوان در حضور مدیر فنی ( فرم گزارش مفقودی موضوع نامه شماره 2/12/68306 مورخ 1392/8/15 معاونت امور اسناد هویتی سازمان ) دفاتر پیشخوان مشمول اخذ کارمزد دراین خصوص نمی باشد تأیید گزارش فقدان مدارک هویتی 153
18 استعلام دستی مبتنی بر فهرستها و گزارشهای خارج از چارچوبهای تعریف شده به ازای هر شخص 10,000 340011100140116001055001812167 تصحیح یا تکمیل اطلاعات و تخصیص شماره ملی به افراد در قالب فهرستهای ارسالی از دستگاهها به استثناء نیروهای نظامی و انتظامی و مراجع قضایی پاسخ به استعلامات دستی 154
19 استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای دستگاههایی نظیر شرکتها ، بانکها، بیمه ها ، شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی 2,000 382011100140116001055001912167 استعلام الکترونیکی صرفا با دستگاههایی انجام خواهد شد که با هماهنگی سازمان پس از مبادله تفاهم نامه مجوز لازم را اخذ نموده اند. اعلام الکترونیکی مشخصات هویتی 155
20 نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به إزای هر مورد ، برای دستگاههایی نظیر شرکتها ، بانکها، بیمه ها ، شهرداریها و دفاتر اسناد رسمی 8,000 340011100140116001055002012167 استعلام عکس صرفا با دستگاههایی انجام خواهد شد که با هماهنگی سازمان پس از مبادله تفاهم نامه مجوز لازم را اخذ نموده اند. تأیید الکترونیکی عکس 156
21 تأیید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال 100,000 355011100140116001055002112167 افرادی که برای تعویض یا درخواست شناسنامه المثنی دارای مدرک عکس دارمعتبر نمی باشند.مبلغ مذکور پس از درج مشخصات تأیید کننده عکس از متقاضی مطابق روال دریافت میگردد و فیش مربوطه ضمیمه مدارک میشود.از افرادی که جهت تأیید عکس به نیروی انتظامی معرفی میگردند تعرفه ای دریافت نگردد. تأیید عکس در دفتر ادارات 157
خدمات ازدواج و طلاق 22 صدورگواهی تجرد 500,000 389011100140116001055002212167 در اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور و یا ادارات ثبت احوال مراکز استانها که دارای نمایندگی وزارت امورخارجه می باشند ، انجام می پذیرد صدورگواهی تجرد 161
23 صدور گواهی ازدواج و طلاق 500,000 301011100140116001055002312167 استعلامی است که از طریق دفاتر ازدواج و طلاق از ثبت احوال انجام خواهد پذیرفت لذا مقرر است دستورالعمل مربوطه در شورای عالی ثبت احوال مطرح و پس از تصویب متعاقبا ارسال خواهد شد. صدور گواهی ازدواج و طلاق 162
24 ثبت اقرار نامه زوجیت 300,000 393011100140116001055002412167 موضوع ماده 32 قانون ثبت احوال ثبت اقرار نامه زوجیت 163
25 انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی و غیر آن) 50,000 326011100140116001055002512167 گزارش اعلامیه ازدواج از طریق سامانه olap در دسترس ادارات کل استانها می باشد. دفاتر ازدواج موظفند در پایان هر ماه به ازاء هر واقعه ازدواج تعرفه مربوطه را واریز نمایند ( برابر قانون بودجه سال 1397 کشور) انتقال واقعه ازدواج 164
26 انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی طلاق در اسناد هویتی(الکترونیکی و غیر آن) 200,000 368011100140116001055002612167 گزارش اعلامیه طلاق از طریق سامانه olap در دسترس ادارات کل استانها می باشد. دفاتر طلاق موظفند در پایان هر ماه به ازاء هر واقعه طلاق تعرفه مربوطه را واریز نمایند( برابر قانون بودجه سال 1397 کشور) انتقال واقعه طلاق 165
27 صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور 700,000 317011100140116001055002712167 صرفا توسط اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشورصورت می گیرد. رونوشت ازدواج ایرانیان مقیم خارج 166
317011100140116001055002712167 رونوشت طلاق ایرانیان مقیم خارج 167
  نام گروه ردیف عنوان تعرفه مطابق قانون بودجه سال 1397 مبلغ تعرفه (ریال) شناسه واریز توضیحات عنوان خدمت در پایانه کارتخوان کد خدمت
درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی ردیف 140116 خدمات اتباع خارجی 28 ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی 300,000 332011100140116001055002812167 جهت تنظیم اسناد ولادت و وفات و صدور گواهی مربوطه ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی 171
29 صدور گواهی ولادت و فوت اتباع خارجی(تعویض و فقدان) 150,000 374011100140116001055002912167   گواهی ولادت اتباع -تعویض/فقدان 172
374011100140116001055002912167 گواهی فوت اتباع -تعویض/فقدان 173
سایر خدمات هویتی 30 اجرای احکام مراجع قضایی در اسناد هویتی 700,000 359011100140116001055003012167 مصادیق بارز آن :تغییر مندرجات و اصلاح و تکمیل مشخصات مانند اثبات نسب و سیادت ، تغییر جنسیت و... اجرا احکام قضایی در اسناد هویتی 181
31 درخواست رسیدگی از هیأتهای حل اختلاف اسناد هویتی باستثناء اشتباه مأمور 300,000 341011100140116001055003112167 تغییر نام از طریق دستورالعمل 1/578 سال 1388 نیز مشمول اخذ تعرفه خواهد بود درخواست رسیدگی هیأت حل اختلاف 182
32 در خواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن 500,000 310011100140116001055003212167 همزمان با اخذ درخواست از متقاضی دریافت می شود(تعرفه صدور شناسنامه جداگانه مطابق بند 6 دریافت گردد) درخواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص 183
33 تنظیم و ثبت اقرارنامه نسب در ادارات ثبت احوال 300,000 395011100140116001055003312167 تکمیل فرم ثبت اقرارنامه نسب دراجرای دستورالعمل اجرایی ماده 45 قانون ثبت احوال(نمونه شماره3) تنظیم و ثبت اقرارنامه نسب در اداره 184
خدمات دفاتر پیشخوان 34 صدور و تمدید گواهینامه مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست 2,000,000 307011100140116001055003412167 شامل تمدید سالیانه نیز می باشد صدور/تمدید گواهینامه مدیر فنی 191
35 صدور و تمدید پروانه دفاتر پیشخوان و پست 3,000,000 372011100140116001055003512167 همزمان با تحویل گواهی از متقاضی (صاحب آن) اخذ گردد.شامل تمدید سالیانه نیز می باشد صدور/تمدید پروانه دفاتر 192
36 فعالسازی توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست (اولیه ، تمدید، تغییر نام) 1,000,000 334011100140116001055003612167 تهیه توکن به عهده دفتر می باشد. فعالسازی توکن VPN اول/تمدید/تغییر 193
37 فعالسازی مجدد توکن VPN دفاتر پیشخوان و پست 2,000,000 383011100140116001055003712167 در صورت مفقود شدن توکن و راه اندازی مجدد آن دریافت گردد فعالسازی مجدد توکن VPN 194
38 فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست (اولیه ، تمدید ، تغییر نام) 1,000,000 366011100140116001055003812167 تهیه توکن به عهده دفتر می باشد. فعالسازی توکن-فنی اول/ تمدید/تغییر 195
39 فعالسازی مجدد توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان و پست 2,000,000 328011100140116001055003912167 در صورت مفقود شدن توکن و راه اندازی مجدد آن دریافت گردد فعالسازی مجدد توکن مدیر فنی 196
40 فعالسازی مجدد هر توکن( VPN ، مدیر فنی) به دلیل خرابی 1,500,000 374011100140116001055004012167 در صورتی که توکن به هر دلیلی از لحاظ فیزیکی معیوب شود فعالسازی مجدد توکن VPN معیوب 197
374011100140116001055004012167 فعالسازی مجدد توکن فنی معیوب 198
درآمد حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی ردیف 140116 خدمات جدید 41 الصاق عکس به گواهی ولادت اتباع خارجی 300,000 316011100140116001055004112167   الصاق عکس به گواهی ولادت اتباع  
42 تشکیل پرونده اسناد راکد برای ایرانیان خارج از کشور 1,000,000 335011100140116001055004212167   اسناد راکد ایرانیان خارج از کشور  
43 ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجی در سند هویتی و شناسنامه مادر ایرانی 100,000 360011100140116001055004312167   ثبت فرزندان اتباع دراسناد مادرایرانی  
44 تحویل مدارک مکشوفه 50,000 322011100140116001055004412167   تحویل مدارک مکشوفه  
45 تشکیل پرونده فاقدین ورقه (ماده 45 قانون ثبت احوال) 1,000,000 397011100140116001055004512167   تشکیل پرونده فاقدین ورقه -ماده 45  
46 صدور گواهی یکبار خروج از کشور 200,000 309011100140116001055004612167   صدور گواهی یکبار خروج از کشور  
47 ارائه اطلاعات آماری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر رکورد و پردازش 1,000 358011100140116001055004712167   اطلاعات آماری شخص حقیقی و حقوقی