شنبه 29 شهریور 1399   
 
نرخ خدمات

اداره کل ثبت احوال لرستان



درآمد خدمات الکترونیکی



ردیف

عنوان خدمت

تعرفه خدمات(ریال) 1399



1

ثبت ولادت درمهلت قانونی بهمراه صدورشناسنامه

300,000



2

هزینه ثبت ولادت  بعد از مهلت قانونی( تا سه ماه) بهمراه صدورشناسنامه

350,000



3

هزینه ثبت ولادت بعد از مهلت قانونی(ازسه ماه وبعدآن)بهمراه صدورشناسنامه

550,000



4

تنظیم سند هویتی دراجرای احکام مراجع قضائی وکمیسیون تشخیص سن

2,000,000



5

تنظیم سندهویتی وصدور شناسنامه برای مشمولین بند 4و5و6 ماده 976و979 قانون مدنی و صدور شناسنامه برای فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی وبازگشت به تابعیت

1,000,000



6

صدورشناسنامه مجدد

300,000



7

صدورشناسنامه مجدددراجرای مواد32و33قانون ثبت احوال

1,000,000



8

صدورشناسنامه مجددناشی از فقدان (نوبت اول)باستثناءمشمولین تبصره 2ماده 1قانون تخلفات ،جرایم ومجازاتهای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه مصوب 70/5/10مجمع تشخیص مصلحت نظام

400,000



9

صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم )

700,000



10

صدور شناسنامه  مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم وبعدازآن)

2,000,000



11

تغییرنام باتجویزسازمان یا محاکم قضائی

2,500,000



12

تغییرنام خانوادگی (نوبت اول )

1,000,000



13

تغییرنام و نام خانوادگی برای بار دوم وبازگشت به نام خانوادگی اولیه

2,500,000



14

تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده 41قانون ثبت احوال (فرزندان زیر18سال)

150,000



15

تائیداجازه نامه ازدارنده حق تقدم نام خانوادگی

200,000



16

صدورگواهی از قبیل گواهی مشخصات ،وفات ،تائیدیه شماره ملی وهمچنین پاسخ کتبی به استعلام مشخصات هویتی باستثناءبهزیستی وکمیته امدادامام خمینی

100,000



17

تائید گزارش مفقودی شناسنامه ، کارت شناسایی ملی وکارت هوشمند ملی

100,000



18

استعلام دستی مبتنی بر فهرستها وگزارشهای خارج از چارچوبهای تعریف شده به ازای هرشخص

10,000



19

استعلام الکترونیکی مشخصات هویتی اشخاص حقیقی برای دستگاههایی نظیرشرکتها،بانکها،بیمه ها،شهرداریهاودفاتر اسناد رسمی

2,000



20

نمایش عکس اشخاص در سامانه استعلام الکترونیکی به ازای هر مورد ،برای دستگاههایی نظیرشرکتها ، بانکها،بیمه ها،شهرداریهاودفاتراسنادرسمی

8,000



21

تائید عکس متقاضیان در دفاتر احراز هویت ادارات ثبت احوال

100,000



22

صدور گواهی تجرد

500,000



23

صدور گواهی ازدواج وطلاق

500,000



24

ثبت اقرارنامه زوجیت

300,000



25

انتقال واقعه ازدواج از دفاتر رسمی ازدواج در اسناد هویتی (الکترونیکی وغیرآن)

50,000



26

انتقال واقعه طلاق از دفاتر رسمی طلاق در اسناد هویتی (الکترونیکی وغیرآن)

200,000



27

صدوررونوشت سند ازدواج وطلاق اتباع ایرانی خارج ازکشور

700,000



28

ثبت ولادت وفوت اتباع خارجی

300,000



29

صدورگواهی ولادت وفوت اتباع خارجی (تعویض وفقدان)

150,000



30

اجرای احکام مراجع قضایی در اسناد هویتی

700,000



31

درخواست رسیدگی از هیاتهای حل اختلاف اسنادهویتی باستثناءاشتباه مامور

300,000



32

درخواست اصلاح سن از کمیسیون تشخیص سن

500,000



33

تنظیم وثبت اقرارنامه نسب درادارات ثبت احوال

300,000



34

صدور وتمدید گواهینامه مدیرفنی دفاتر پیشخوان وپست

2,000,000



35

صدور وتمدید پروانه دفاتر پیشخوان وپست

3,000,000



36

فعالسازی توکن VPNدفاترپیشخوان وپست (اولیه ،تمدید،تغییرنام)

1,000,000



37

فعالسازی مجدد توکن VPNدفاترپیشخوان وپست

2,000,000



38

فعالسازی توکن مدیر فنی دفاتر پیشخوان وپست (اولیه ،تمدید،تغییرنام)

1,000,000



39

فعالسازی مجدد توکن مدیر فنی دفاترپیشخوان وپست

2,000,000



40

فعالسازی مجددهرتوکن (VPN،مدیرفنی )به دلیل خرابی

1,500,000



41

الصاق عکس به گواهی ولادت اتباع خارجه

300,000



42

تشکیل پرونده اسناد راکد برای ایرانیان خارج از کشور

1,000,000



43

ثبت مشخصات فرزندان اتباع خارجی در سند هویتی و شناسنامه مادر ایرانی

100,000



44

تحویل مدارک مکشوفه

50,000



45

تشکیل پرونده فاقدین ورقه ماده 45 قانون ثبت احوال

1,000,000



46

صدور گواهی یکبار خروج از کشور

200,000



47

ارائه اطلاعات آماری برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ازای هر رکورد و پردازش

1,000



درآمد حاصل از صدور کارت هوشمند ملی   



ردیف

عنوان خدمت

تعرفه خدمات(ریال) 1399



1

ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی (اولین بار)

250,000



2

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول)

500,000



3

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)

700,000



4

صدور کارت هوشمند ملی مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم وپس از آن)

1,000,000



5

تعویض کارت هوشمند ملی-ناشی از تغییر مشخصات سجلی و یا خرابی و ...باستثناءاشتباه مامور

400,000



6

فعالسازی امضاء الکترونیک

300,000