پنجشنبه 31 مرداد 1398   
 
تاریخ 1398/03/13     تعداد دفعات مشاهده 17 بار     ساعت 12:46:48     گروه خبری اخبار روز

گل رفت و شمیم خوشش اینجاست هنوز بلبل به هوا ی گل چه شیداست هنوز رفتی ز جهان اگر چه ای روح خدا لیکن علم مهر تو بر پاست هنوز