سه شنبه 29 مهر 1399   
 
آموزش و پژوهش
اخبار واطلاعات مربوط به آموزش و پژوهش
 
فراخوان پژوهش:
 
آموزش مجازی:
لینک ورود به صفحه آموزش مجازی
لینک ورود به صفحه فناوری اطلاعات کارکنان دولت 
لینک ورود به مرکز آموزشی سازمان ثبت احوال کشور
 
 
آموزش حضوری: