سه شنبه 29 مهر 1399   
 
لیست خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان
1- درخواست تعویض شناسنامه مجدد
2- درخواست صدور شناسنامه المثنی
3- درخواست صدور اولین کارت شناسایی ملی
4- درخواست تعویض کارت شناسایی ملی
5- درخواست صدور کارت شناسایی ملی المثنی
6- درخواست تغییر نام
7- درخواست تغییر نام خانوادگی
8- درخواست از هیات حل اختلاف (شامل اصلاح مشخصات سجلی تکمیلی یا تغییر نام سایر موارد)
9- درخواست گواهی مشخصات، تجرد، فوت، شماره ملی و سایر گواهی‌ها
10- درخواست ثبت ازدواج و مشخصات فرزندان
11- درخواست اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها در اسناد
12- سایر اموری که از طرف سازمان محول خواهد شد