جمعه 3 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا
اداره ثبت احوال شهرستان مه ولات
نشانی:شهر فیض آباد بلوار مدرس .نبش مدرس 3 جنب اداره دارائی
0515-6722010:  دورنگاروتلفن تماس رئیس اداره
  تلفنهاس تماس اداره :0515-6722009   و0515-6725009
     درگا ه اینترنتیwww.sabteahval.ir/mahvalat