شنبه 4 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

 

 

 

مدیر ثبت احوال مشهد

مهدی عباسی

شماره تماس مستقیم

37642049

تلفن اداره

37642044 داخلی : 200

 ساعات ملاقات

روزهای اداری  ساعت 7 الی 2 

 تحصیلات

لیسانس مدیریت دولتی 

 سوابق خدمتی

رئیس ثبت احوال مشهد 1398 تا کنون

رئیس ثبت احوال درگز 1389 تا 1398
معاون ثبت احوال درگز 1386 تا 1389

مسئول امور ثبت احوال 1379 تا 1386