شنبه 4 بهمن 1399   
 
بخشنامه های مربوط به دفاتر پیشخوان

 

رسوب کارتهای هوشمند در دفاتر شماره 12358 مورخ 1398/08/25 

گزارش پایانه های کارتخوان های کارت هوشمند شماره 6766 مورخ 1398/05/02نمونه

ممنوعیت اخذ هزینه مجدد برای درخواست کارت ملی هوشمند شماره 5103 مورخ 1398/04/10 

هزینه های جدید خدمات ثبت احوال در دفاتر پیشخوان شماره 3866 مورخ 1398/03/18 

تمدید مجوز خدمات ثبت احوال دفاتر شماره 2069 مورخ 1398/02/19

نحوه معرفی معاون حقوقی دفاتر شماره 1251 مورخ 1398/02/04 

ارسال لیست کارتهای باقیمانده در دفاتر  شماره 12122 مورخ 1398/02/19

تاکید بر امنیت اطلاعات سیستمهای متصل به سازمان  شماره 19045 مورخ 1397/12/22  دانلود

نحوه اخذ عکس مناسب برای کارت هوشمند  شماره 19007 مورخ 1397/12/22

اطلاع رسانی بنر انتقادات و پیشنهادات از طریق پیامک به سازمان  شماره 18457 مورخ 1397/12/12

تعیین تکلیف کارتهای باقیمانده و اطلاع رسانی تلفنی جهت دریافت آن  شماره 18095 مورخ 1397/12/05

لزوم درج صحیح و کامل کد پستی هنگام ثبت نام  شماره 13139 مورخ   1397/09/03    

تبلیغات برای تحویل گرفتن کارت هوشمند  شماره 12779  مورخ   1397/08/26   

عدم درج کدهای پستی تکراری  شماره 12573  مورخ   1397/08/21  

ارزیابی امکانات امنیتی دفاتر  شماره 11003   مورخ 1397/087/18