مدیریت محتوا

آمار وقایع ولادت ثبت شده  ادارات ثبت احوال شهرستان مشهد در سالهای 1397 و 1398

 

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 97

5948

6615

6331

6614

6306

6287

6423

5936

 5564

6190    

50460

سال 98

5764

5514

5445

5589

5436

5664

5382

5411

 5105 5279    

44205

درصد تغییرات

-3.1

-16.6

-14.0

-15.5

-13.8

-9.9

-16.2

-8.8

8.2 14.7- 

0.0

0.0

-12.4