مدیریت محتوا

آمار وقایع وفات ثبت شده ادارات ثبت احوال شهرستان مشهد در سالهای 1397 و 1398

 

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

جمـع کـل

سال 97

969

1198

1163

1143

1204

1099

1189

1159

 1260 1307     

9124

سال 98

809

1150

1230

1103

1278

1091

1269

1511

 1481  1254    

9441

درصد تغییرات

-16.5

-4.0

5.8

-3.5

6.1

-0.7

6.7

30.4

17.5 4.1-

0.0

0.0

3.5