شنبه 4 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

اهم فعالیتهای انجام شده در اداره ثبت احوال مشهد در سالهای 1397 و 1398

 

 
 

ردیف

فعالیت

7ماهه سال 1397

7ماهه سال 1398

درصد تغییرات

 

1

تعویض شناسنامه (نمونه قدیم - تعویض مجدد)

43547

66839

53.5

 

2

 صدور شناسنامه  المثنی

13797

13472

-2.4

 

3

تغییر نام

1344

880

-34.5

 

4

تغییر نام خانوادگی

1505

1501

-0.3

 

5

تعداد درخواستهای رسیدگی شده در هیات حل اختلاف

2366

2001

-15.4

 

6

پاسخ به استعلامات سجلی دوایر دولتی

26110

44172

69.2