چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

 آمار وقایع ولادت ثبت شده اداره ثبت احوال مشهد در سالهای 1392 تا 1398  

شهرستان

ولادت

مشهد

مردشهری

زن شهری

مرد روستایی

زن روستایی

کل

درصد تغییر نسبت به سال قبل

سال 1392

37299

35595

865

786

74545

 

سال 1393

39468

37581

1870

1745

80664

8/2

سال 1394

41352

39454

1492

1415

83713

3/8

سال 1395

39119

37636

2291

2191

81237

-3/0

سال 1396

37870

36431

2828

2611

79740

-1/8

سال 1397

34559

33282

2693

2635

73169

-8/2

سال 1398

30475

28819

2397

2343

64034

-12/5