یکشنبه 5 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

 آمار وقایع وفات ثبت شده اداره ثبت احوال مشهد در سالهای 1392 و 1398  

 

شهرستان

وفات

مشهد

مردشهری

زن شهری

مرد روستایی

زن روستایی

کل

سال 1392

7594

5844

333

254

14025

سال 1393

7358

5656

479

305

13798

سال 1394

8121

6113

475

333

15042

سال 1395

7720

6064

415

317

14516

سال 1396

7737

6060

380

237

14414

سال 1397

7525

5946

370

279

14120

سال 1398

7972

6267

317

209

14765