شنبه 27 دی 1399   
 
مدیریت محتوا

 آمار وقایع ازدواجهای ثبت شده اداره ثبت احوال مشهد در سالهای 1392 و 1398 

شهرستان

ازدواج های وقوع یافته

مشهد

شهری

روستایی

کل

سال 1392

34690

298

34988

سال 1393

34169

35

34204

سال 1394

30541

24

30565

سال 1395

28009

282

28291

سال 1396

25749

376

26125

سال 1397

23259

308

23567

سال 1398

22944

293

23237