شنبه 4 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

 آمار وقایع طلاقهای ثبت شده اداره ثبت احوال مشهد در سالهای 1392 و 1398 

شهرستان

طلاق های وقوع یافته

مشهد

شهری

روستایی

کل

سال 1392

11055

110

11165

سال 1393

11626

16

11642

سال 1394

10734

11

10745

سال 1395

9404

42

9446

سال 1396

9276

117

9393

سال 1397

10671

120

10791

سال 1398

10618

116

10734