شنبه 4 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

مدیران ادوار گذشته اداره ثبت احوال مشهد

 مهدی عباسیاز 1398 تا کنون 
 علی سلطانیان از 1393 تا 1398
 نورمحمد یارمحمدی از 1390 تا 1393
 محمداسماعیل نیکو از 1385 تا 1390
 مهدی فروزان از 1383 تا 1385
سیدحسین نیری  از 1377 تا 1383
 نریمان مرادی از 1371 تا 1377
علیرضا هراتی نژاد از 1368 تا 1371
 آقای عباسیان از 1360 تا 1368
 محمدهادی رجائی از 1358 تا 1360
 حسین منصوریان از 1354 تا 1358
 آقای بهبودی