جمعه 15 اسفند 1399   
 

تاریخ 1399/10/07     تعداد دفعات مشاهده 52 بار     ساعت 00:00     گروه خبری روابط عمومی

برگزاری جلسه وبینار شورا ی ادارات ثبت احوال استان خراسان رضوی

روز چهارشنبه مورخ 03/10/1399 جلسه وبینار شورای  ادارات ثبت احوال استان خراسان رضوی به ریاست جناب آقای سیدحسین نیری مدیرکل محترم ثبت احوال خراسان رضوی ، معاونین وکارشناسنان ستاد وهمکاران ادارات تابعه ی ثبت احوال استان برگزار گردید .

در این جلسه یاد وخاطره مرحوم مغفور سعید شیرزاد از همکاران اداره کل ثبت احوال استان و سوم دیماه روز ملی ثبت احوال گرامی داشته شد.