شنبه 4 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا
نام و نام خانوادگی
جواد یعقوبی
سوابق تحصیلی
دیپلم
سوابق شغلی
رئیس اداره
تالیفات
-
سال شروع به کار
1368
تلفن
0513-5027508
نوع استخدام
رسمی
محل خدمت
اداره ثبت احوال منطقه یک مشهد مقدس