شنبه 27 دی 1399   
 
تاریخ 1398/10/25         ساعت 23:16:24     گروه خبری روابط عمومی

در تاریخ 8دی ماه ریاست محترم اداره ثبت احوال منطقه 2 صمن تبریک هفته ثبت احوال در مورد ثبت به موقع وقایع حیاتی با همکاران مشورت نموده و نظر ایشان را جویا شده و برای انجام بهتر و به موقع ثبت وقایع تصمیمات مهمی اتخاذ گردید.