سه شنبه 12 اسفند 1399   
 
تاریخ 1395/12/24         ساعت 14:05:25     گروه خبری روابط عمومی

راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و ارائه خدمات در محل و در اسرع وقت به متقاضیان خدمات ثبت احوال با حضور معاون امور اسناد هویتی و رئیس اداره حراست ثبت احوال استان 3دفتر پیشخوان ثبت احوال در شهر مشهد و 2دفتر در شهرستانهای قوچان و سبزوار با حضور معاونین فرماندار و روسای دستگاههای اجرایی دو شهرستان مذکور افتتاح و به بهره برداری رسید.

در ابتدای این مراسم طاهری معاون امور اسناد هویتی ثبت احوال استان با اشاره به تجربه موفق دفاتر پیشخوان ثبت احوال در کاهش ترددهای شهری و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه های مربوطه افزود: با تلاش و پیگری های مجدانه کارگروه دفاتر پیشخوان ثبت احوال استان و روسای انجمن صنفی دفاتر پیشخوان در شهرستانها توسعه دفاتر پیشخوان از رشد نسبی خوبی برخوردار بوده و امیدواریم تا این روند در سالیان بعد ادامه یابد چرا که برابر تحقیقان میدانی و بازخورد اقدامات انجام شده در حال حاضر رضایتمندی از وجود و عملکرد دفاترپیشخوان خدمات ثبت احوال در سطح مطلوبی قرار دارد.