شرح وظايف

 

- بررسی، جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات موجود ثبت احوال کشور.
- طراحی، توسعه، نگهداری و بهره برداری از پایگاه اطلاعات جمعیت بر اساس آخرین مدلهای مورد استفاده در دنیا.
- تعیین رئوس کار و استخراج آمارهای پایگاه اعم از آمارهای موضوعی یا موردی و یا منطقه ای و نظایر آن.
- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانها و آژانس های هویتی دنیا در جهت بالا بردن سطح فنی و حقوقی و اداری سازمان.
- اتخاذ تدابیر لازم در جهت ارتقای سطح استاندارد اطلاعات پایگاه بطوری که اطلاعات استخراج شده در حد استانداردهای مجامع بین المللی باشد.
- فراهم آوردن تمهیدات کافی در جهت فروش اطلاعات پایگاه بمنظور تامین بخشی از هزینه های مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
- انجام بررسیهای لازم در جهت رفع نیازهای سازمان در زمینه سیستم های اطلاعاتی از طریق تهیه طرح جامع برنامه های بلند، میان و کوتاه مدت با رعایت الزامات حقوقی.
- ایجاد هماهنگی های انفورماتیکی در فعالیتهای متمرکز و غیر متمرکز سازمان.
- ظرفیت سازی راهبردی در رابطه با نظام مکانیزه سجلی کشور.
- تشکیل آرشیوهای مناسب اطلاعات هویتی قابل استناد در زمینه های سجلی و کارت شناسایی.
- تعیین حدود مسئولیت واحدهای ذیربط در زمینه صدور کارت شناسایی و نظارت در نحوه انجام کار آنها.
- انجام اقدامات لازم جهت ابلاغ شماره ملی به دستگاهها و مردم و صدور کارت شناسایی برای کلیه افراد جامعه.
- مطالعه و بهره گیری مناسب جهت استفاده از فناوری اطلاعات از طریق تجزیه و تحلیل سیستم های موجود.
- توسعه و استفاده از سیستم های اطلاعاتی در سطح سازمان بمنظور افزایش میزان استفاده کارکنان از سیستمهای فوق در سطوح مختلف.
- فراهم آوردن مقدمات لازم در انتقال تجربیات فنی کارخانجات سازنده تجهیزات مکانیزه به داخل سازمان جهت نگهداری و بهره برداری مناسب از تجهیزات موجود مرکز و شهرستانها.
- ارائه راهبردهای مؤثر در رفع مشکلات معضلات مبتلا به سیستمهای مکانیزه جهت پاسخ به مراجعین و سازمانهای متقاضی در حداقل زمان ممکن.
- بهنگام سازی و پالایش سریع اطلاعات پایگاه اطلاعات جمعیت جهت تامین نیازهای کشور.
- ارائه راه حلهای مؤثر حفاظتی برای نرم افزارهای سازمان بمنظور پیشگیری از هر گونه پی آمدهای سوء و اختلال در مغز اطلاعاتی.
- شرکت در جلسات شورای معاونین بمنظور تبادل اطلاعات و ارائه راه حل های مناسب در مشکلات مبتلا به سازمان.
- انجام بازرسیهای به موقع از شهرستانها جهت رفع اشکالات و نقایص سیستم.
- پاسخگویی به استعلامهای مورد درخواست از پایگاه به منظور ارسال اطلاعات.
- همکاری و هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود بمنظور «آمایش سرزمین» در کشور.
- اتخاذ رویه های قانونی و مناسب منطبق با اعتبار و حیثیت دولت جمهوری اسلامی در جلب و جذب سرمایه شرکتهای داخلی و خارجی در فعالیتهای سازمان اعم از سجلی و صدور کارت شناسایی.
- انجام سایر امور مربوط طبق نظر مقام مافوق.