سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
1. آیا پدر بدون تغییر نام خانوادگی خود، می تواند درخواست تغییر نام خانوادگی فرزندش را بنماید؟

برابر تبصره ماده 41قانون ثبت احوال نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر می باشد فلذا چنانچه نام خانوادگی پدری قابل تغییر باشد. ابتدا می بایستی پدر نسبت به تغییر نام خانوادگی خود اقدام و سپس بعد از تغییر نام خانوادگی نسبت به ارائه درخواست درخصوص فرزندان زیر 18سال خود عمل نماید.

آیا این مطلب مفید بود؟
2. آیا یک فرد چند بار می تواند نسبت به تغییر نام خانوادگی خود اقدام نماید؟

در صورت نامناسب بودن نام خانوادگی برابر بند 6دستورالعمل تغییر نام خانوادگی هر کس می تواند پس از رسیدن به سن قانونی 18سال تمام با رعایت مقررات از طریق انتخاب واژه بلامعارض یا با اخذ اجازه از دارنده حق تقدم برای یک بار تغییر دهد.

آیا این مطلب مفید بود؟
3. در چه مواردی می توان نسبت به حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی اقدام نمود؟

در موارد ذیل اشخاص می توانند به شرط مناسب بودن بخش باقیمانده نسبت به حذف پیشوند یا پسوند نام : الف. نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه مناسب به همراه نام محل نامناسب باشد. مثل: کاظمی گوشلان. ب. نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یک ایل باشد. مثل: احمدی قشقایی. ج. نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از مشاغل باشد. مثل: قاسمی چایچی. د. نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از رنگ ها باشد. مثل: سبز علی پور. هـ. نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یک حیوان باشد. مثل: شیر محمدی. و. نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یک شیء باشد. مثل: احمدی آیینه.

آیا این مطلب مفید بود؟
4. ایا دختر زیر ۱۸ سال میتواند نام خانوادگی خود را عوض کند ؟

شرایط در بخش خدمات ثبت احوال توضیح داده شده است

آیا این مطلب مفید بود؟
5. آیا تغییر نام خانوادگی از طریق ارائه دادخواست به مراجع قضایی امکان پذیر می باشد؟

برابر قانون، تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور می باشد. (ماده 40قانون ثبت احوال) و خارج از حیطه وظایف قوه قضایی است.

آیا این مطلب مفید بود؟
6. در صورت قابل تغییر بودن نام خانوادگی متقاضی واژه درخواستی دارای چه شرایطی می باشد؟

واژه درخواستی جهت نام خانوادگی می بایست مناسب و بلامعارض (قبلاً کسی آن واژه را نگرفته باشد) بوده و در صورت داشتن معارض در خصوص اخذ اجازه از دارنده حق تقدم آن در محل صدور شناسنامه متقاضی اقدام گردد.

آیا این مطلب مفید بود؟
7. حق تقدم نام خانوادگی چیست؟

>حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت میرسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه حق تقدم. (ماده 41 قانون ثبت احوال).

آیا این مطلب مفید بود؟
8. در صورت فوت دارنده حق تقدم، اخذ اجازه چگونه امکان پذیر می باشد؟

در صورت فوت دارنده حق تقدم، این حق به وراث قانونی شخص متوفی که دارای همان نام خانوادگی می باشد منتقل می گردد که در این خصوص ملاک تشخیص وراث، دادنامه حصر وراثت خواهد بود.

آیا این مطلب مفید بود؟
9. آیا اخذ نام خانوادگی همسر توسط زوجه امکان پذیر است؟

زوجه می تواند با موافقت همسر خود تا زمانی که در قید زوجیت می باشد از نام خانوادگی همسر بودن رعایت حق تقدم استفاده کند و در صورت طلاق ادامه استفاده از نام خانوادگی موکول به اجازه همسر خواهد بود.

آیا این مطلب مفید بود؟
10. تغییر نام خانوادگی از چه سنی مجاز می باشد؟

هر کس می تواند پس از رسیدن به سن قانونی (18 سال تمام) با رعایت قوانین و مفاد دستورالعمل مربوطه، نام خانوادگی خود را در صورت قابل تغییر بودن از طریق انتخاب واژه بلامعارض یا با اجازه از دارنده حق تقدم برای یک بار تغییر دهد.

آیا این مطلب مفید بود؟
11. مهلت زمانی جهت اجرای واژه تصویب شده تغییر نام خانوادگی برای اشخاص چه میزان می باشد؟

چنانچه متقاضی یا وراث قانونی او ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب نام خانوادگی پیشنهادی، درخواست او را به اداره ثبت احوال تسلیم ننمایند واژه تصویب شده بلامعارض تلقی می گردد.

آیا این مطلب مفید بود؟
12. آیا انصراف از اخذ نام خانوادگی جدید پس از تصویب آن مقدور می باشد؟

برگشت به نام خانوادگی قبلی تا وقتی ممکن است که شناسنامه با واژه تصویبی صادر و تحویل متقاضی نشده باشد.

آیا این مطلب مفید بود؟
13. در صورت تفاوت نام خانوادگی پدر و جد پدری، آیا امکان اخذ نام خانوادگی جد پدری فراهم می باشد؟

هر گاه نام خانوادگی پدر و جد پدری متفاوت باشد فرزندان کبیر می توانند بدون در نظر گرفتن حق تقدم و محل صدور شناسنامه با اخذ اجازه نامه از جد پدری و یا در صورت فوت بدون ارائه اجازه نامه، از نام خانوادگی ولی استفاده نمایند.

آیا این مطلب مفید بود؟
14. چنانچه در سن صغارت، نام خانوادگی فرد توسط پدر تغییر یافته باشد آیا امکان بازگشت به نام خانوادگی اولیه وجود دارد؟

افرادیکه قبل از 18 سالگی نام خانوادگی آنان تغییر یافته است می توانند پس از رسیدن به سن مزبور به نام خانوادگی قبلی خود برگردند

آیا این مطلب مفید بود؟