سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
1. کمیسیون تشخیص سن درچه مواردی صالح به رسیدگی می باشد نحوه تسلیم دادخواست چگونه است ؟

مطابق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 17/11/1367 ، صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی بیش از 5 سال باشد متقاضی( صاحب شناسنامه یا نماینده قانونی ایشان میتواند درخواست خود را به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن تسلیم نماید .

آیا این مطلب مفید بود؟
2. اعضای کمیسیون تشخیص سن چه کسانی هستند وریاست کمیسیون کیست ودبیرخانه این کمیسیون کجاست؟

برابر ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 17/11/1367 ، اعضای کمیسیون 5 نفر مرکب از: 1- فرماندار یا بخشدار، 2-رئیس اداره ثبت احوال محل، 3-پزشک منتخب،4- مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش محل صدور شناسنامه، 5-قاضی دادگاه صالحه محل

-ریاست کمیسیون بر عهده قاضی دادگاه صالحه محل می باشد.

-محل استقرار کمیسیون در واحد های اجرائی ادارات ثبت احوال سراسر کشور می باشد.

-مسئول دبیرخانه کمیسیون از بین کارمندان مطلع اداره ثبت احوال به انتخاب رئیس اداره ثبت احوال تعیین می گردد.

آیا این مطلب مفید بود؟
3. چه کسانی می توانند از کمیسیون تشخیص سن درخواست تغییر تاریخ تولد خود را بنماید ؟

صاحب شناسنامه بالای 18 سال تمام شمسی یا نماینده قانونی ایشان و در مورد افراد زیر 18 سال ولی قهری وی ، مشروط به اینکه مغایرت سن مندرج در شناسنامه بیش از 5 سال بوده وهمچنین فاصله تاریخ تولد صاحب شناسنامه با تاریخ صدور آن بیش از 5 سال (حداقل 5 سال و یک روز) باشد، می تواند درخواست خود را به کمیسیون تسلیم نماید .

آیا این مطلب مفید بود؟
4. اگر فاصله تاریخ تولد متقاضی با تاریخ تنظیم سند سجلی ( صدور شناسنامه ) مندرج در شناسنامه کمتر از 5 سال باشد وتقاضای تغییر تاریخ تولد بیش از 5 سال را داشته باشد. اولا– آیا صاحب شناسنامه می تواند درخواست به کمیسیون تسلیم نماید ؟ ثانیا- آیا اصولا در این قبیل موارد کمیسیون می تواند رای به تامین خواسته و تغییر تاریخ تولد متقاضی صادر نماید؟

نظر به اینکه قبول درخواست از سوی کمیسیون به منزله اجابت خواسته متقاضی نمی باشد، بنابراین قبول درخواست متقاضی از سوی دبیرخانه کمیسیون منع قانونی نخواهد داشت . در این قبیل موارد از آنجائیکه فاصله تاریخ تولد مندرج در شناسنامه با تاریخ صدور شناسنامه متقاضی کمتر از 5 سال می باشد کمیسیون قانونا نمی تواند رای به اجابت خواسته متقاضی صادر نماید. چرا که در صورت صدور رای به تغییر یا اصلاح تاریخ تولد بیش از 5 سال، تاریخ صدور شناسنامه متقاضی مقدم به تاریخ تولد ایشان خواهد بود که قانونی نخواهد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
5. آراء صادره از کمیسیون تشخیص سن قابل اعتراض می باشد ؟

طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 17/11/1367 ، تصمیمات کمیسیون تشخیص سن قطعی است و قابل اعتراض نمی باشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
6. متقاضی درخواست تغییر سن را به کدام اداره ثبت احوال تسلیم نماید ؟

متقاضی می تواند درخواست کتبی را به ثبت احوال محل سکونت خود تحویل نموده تا پس از بررسی های لازم وتکمیل پرونده، درخواست جهت طرح در کمیسیون تشخیص سن به اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ارسال می گردد. مضافا اینکه رسیدگی به درخواست های اشخاصی که اسناد سجلی آنان از نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور صادرشده باشد درخواست این قبیل متقاضیان به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن مستقر دراداره کل ثبت احوال استان تهران تسلیم خواهد شد.

آیا این مطلب مفید بود؟
7. آیا میتوان دوبار درکمیسیون درخواست تغییر سن داد ؟

طبق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 17/11/1367، صاحب شناسنامه تنها یکبار در طول عمر و در صورتیکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی بیش از 5 سال باشد می تواند از کمیسیون درخواست تغییر تاریخ تولد خود را داشته باشد.

آیا این مطلب مفید بود؟
8. تغییر سن در کمیسیون تشخیص سن آیا از نظر قانون خدمدت وظیفه ی عمومی معتبر می باشد؟

براساس ماده 3 قانون خدمت وظیفه ی عمومی سن مشمولان و افراد تحت تکفل از لحاظ خدمت وظیفه و یا معافیت از آن تابع مندرجات اولیه ی اولین شناسنامه بوده و هرگونه تغییری که بعدا به عمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نخواهد بود

تبصره: تغییرسن بر مبنای ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها مصوب 02/11/66 فقط در باره ی خود مشمولین معتبر است ( اصلاحی 1390)

آیا این مطلب مفید بود؟
9. آیا متقاضی می تواند از کمیسیون درخواست افزایش سن خود را بنماید ؟

بلی، برابر قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مورخ 17/11/1367 بطور کلی کمیسیون صلاحیت رسیدگی به درخواست های رفع مغایرت سن ( افزایش یا کاهش سن) بیش از 5 سال را دارد .

آیا این مطلب مفید بود؟
10. پس از موافقت اعضاءکمیسیون تشخیص سن با درخواست متقاضی تصمیم متخذه چگونه قابلیت اجرا پیدا می کند؟

رای صادره از کمیسیون( قبول یا رد خواسته خواهان) پس از ابلاغ به متقاضی، از آنجائیکه این رای قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نمی باشد در صورتیکه رای به نفع متقاضی صادر شده با درخواست کتبی وی درسند سجلی اجرا و شناسنامه باتاریخ تولد اصلاحی صادر و تحویل خواهد شد و چنانچه رای به رد خواسته متقاضی صادر شده باشد مراتب بوسیله کاربران ثبت احوال به منظور جلوگیری از تسلیم درخواست مجدد درحاشیه سند درج توضیح خواهد شد .

آیا این مطلب مفید بود؟