سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نقشه شبکه اطلاع رسانی سروش
1. هیات های حل اختلاف ادارات ثبت احوال صلاحیت رسیدگی به چه موضوعاتی دارند و نحوه تسلیم درخواست چگونه است ؟

مطابق ماده 3 قانون ثبت احوال صلاحیت هیات های حل اختلاف به شرح زیر می باشد :

- تصحیح هر گونه اشتباه در تحریر مندرجات اسناد ولادت و وفات بعد از امضای سند و قبل از تحویل شناسنامه یا گواهی ولادت و وفات و تکمیل سند از حیث مشخصاتی که نامعلوم بوده است.

- رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر

- ابطال اسناد و شناسنامه های بیگانگان مورد استفاده قرار می دهند.

- ابطال اسناد مکررو یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام های ممنوع.

- حذف کلمات زائد، غیر ضروری و ناشی از اشتباه و حذف کلمات زائد در اسناد سجلی اشخاص.

آیا این مطلب مفید بود؟
2. اگر براساس گواهی ولادت پزشک برای فردی شناسنامه در اداره ثبت احوال صادر شود و سپس مشخص شود پزشک در اعلام تاریخ تولد کودک اشتباه کرده است و یا اگر براساس گواهی فوت پزشک قانونی نسبت به ثبت فوت شخصی اقدام شود بعدا پزشک قانونی اعلام نماید در تاریخ فوت یا مشخصات متوفی اشتباه کرده است. آیا هیات حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این موضوع دارد یا خیر و چرا؟

خیر. بدلیل اینکه در این قبیل موارد سند ولادت یا وفات مطابق گواهی پزشک، تنظیم یافته است و هیچگونه اشتباهی از سوی مامور ثبت احوال رخ نداده است. بنابراین رسیدگی به درخواست متقاضی مبنی بر اصلاح تاریخ ولادت و وفات در سند از صلاحیت ذاتی هیات حل اختلاف خارج بوده و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری خواهد بود.

آیا این مطلب مفید بود؟
3. چه کسانی حق درخواست رسیدگی از هیات های حل اختلاف دارند ؟

شروع به رسیدگی در هیات های حل اختلاف نیازمند تسلیم گزارش مسئولین بایگانی یا درخواست کتبی صاحبان اسناد سجلی یا اشخاص ذینفع یا قائم مقام قانونی و یا نماینده آنان می باشد.

آیا این مطلب مفید بود؟
4. اگر تاریخ روز و ماه ولادت شخصی در سند سجلی یا شناسنامه وی نانویس یا نامعلوم باشد آیا میتوان از هیاتهای حل اختلاف درخواست رسیدگی نمود؟

حسب مورد بنابه درخواست صاحب سند و در صورت فوت ایشان براساس درخواست تمامی وراث متوفی( یا احدی از وراث به وکالت از سایرین) با ارائه مستندات و مدارک مستدل، میتوان از هیات حل اختلاف درخواست تکمیل اطلاعات نانویس و نامعلوم را درخواست نمود .

آیا این مطلب مفید بود؟
5. در مواردی که در سند سجلی یا شناسنامه شخصی، مشخصات پدر یا مادر وی تیره کشیده شده و نانویس می باشد آیا می توان از هیاتهای حل اختلاف تکمیل مشخصات پدریا مادر را درخواست نمود؟

متقاضی می تواند در جهت تکمیل مشخصات والدین در شناسنامه خود ، چنانچه پدر و مادر در قید حیات باشند، با ارائه اقرار نامه رسمی (موضوع ماده 1273 قانون مدنی) و در صورت فوت آنان، با ارایه گواهی حصر وراثت با طرح موضوع در هیات حل اختلاف و یا براساس حکم اثبات نسب صادره از دادگاه نسبت به تکمیل مشخصات پدر یا مادر در شناسنامه خود اقدام نمایند .

آیا این مطلب مفید بود؟
6. آیا هیاتهای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به درخواست های تغییر نام و نام خانوادگی را دارند ؟ این هیاتها در چه مواردی می توانند در خصوص نام و نام خانوادگی افراد اتخاذ تصمیم نمایند ؟

به موجب بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال هیات های حل اختلاف صرفا صلاحیت رسیدگی به درخواست های تغییر نام های ممنوعه را دارند و مستند به ماده 40 قانون ثبت احوال رسیدگی به درخواست های تغییر نام خانوادگی افراد از صلاحیت ذاتی هیاتهای مزبور خارج می باشد .

آیا این مطلب مفید بود؟
7. هیاتهای حل اختلاف در چه مواردی صلاحیت رسیدگی به درخواستهای متقاضیان راجع به درج سیادت در شناسنامه را دارند ؟

مستند به بند5 ماده 20 قانون ثبت احوال ، در مواردی که سیادت در اسناد سجلی و شناسنامه پدر و یا جدپدری متقاضی درج شده باشد ولیکن در شناسنامه متقاضی سیادت قید نشده باشد. متقاضی میتواند مستند به شناسنامه پدر یا جد پدری از هیات حل اختلاف با درخواست درج سیادت نماید .

آیا این مطلب مفید بود؟
8. چه کسانی می توانند از هیات تقاضای تکمیل تاریخ فوت متوفی را بنمایند و نحوه درخواست و رسیدگی در هیات حل اختلاف چگونه خواهد بود ؟

رسیدگی به این موضوعات با درخواست کلیه وراث یا ( احدی از وراث به وکالت از سایر وراث) در هیات حل اختلاف امکان پذیرخواهد بود، مشروط به اینکه وراث در تعیین یا اعلام تاریخ دقیق فوت متوفی اختلاف نظر و تنازع نداشته باشند .درصورت وجود اختلاف نظر بین وراث در تعیین تاریخ فوت متوفی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه صالحه خواهد بود .

آیا این مطلب مفید بود؟
9. مهلت تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف چند روز می باشد و این اعتراض در چه مواردی وتوسط چه اشخاصی انجام میشود و به کدام مرجع باید تسلیم شود؟


به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال، مهلت اعتراض به آراء صادره از هیات حل اختلاف ده روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد و چنانچه خواسته خواهان براساس رای صادره از هیات تامین نشده باشد ایشان ویا نماینده قانونی می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را دادگاه محل اقامت تسلیم نماید .

آیا این مطلب مفید بود؟
10. آیا بعد از فوت صاحب سندسجلی چنانچه اشتباهی از سوی مامورین ثبت احوال در مندرجات اسناد وجود داشته باشد میتوان موضوع در هیات حل اختلاف مطرح نمود؟

بله ـ می توان به منظور رفع اشتباهات مامورین در مندرجات اسناد اشخاص فوت شده با درخواست وراث یا نماینده آنان ( احدی از ذینفعان وکالت از سایرین وراث) مطابق ماده 3 قانون ثبت احوا ل در هیت حل اختلاف مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ نمود.

آیا این مطلب مفید بود؟