تاریخ 1399/02/22         ساعت 10:29:06     گروه خبری اخبار استانی
تعداد بازدید: 73

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان قم، با عنایت به ارزیابی انجام شده توسط ستاد اقامه نماز در مورد برنامه ها و عملکرد ادارات استان در امر خطیر نماز و بر اساس نظر هیأت داوران، اداره کل ثبت احوال استان قم شایسته تقدیر اعلام گردید.