خدمات دفاتر پیشخوان دولت

 

-  درخواست تعویض شناسنامه

درخواست صدور شناسنامه المثنی

درخواست صدور اولین کارت هوشمند ملی

تحویل و فعالسازی کارت هوشمند ملی

درخواست تغییر نام

-  درخواست تغییر نام خانوادگی

درخواست صدور گواهی هویتی

درخواست صدور گواهی تجرد

-  درخواست صدور گواهی فوت

-  درخواست تاییدیه شماره ملی

-  درخواست خدمات مربوط به هیئت حل اختلاف 

-  درخواست ثبت ازدواج و طلاق در شناسنامه

-  درخواست اجرای احکام قطعی در اسناد و پایگاه

-  درخواست ثبت مشخصات فرزندان در شناسنامه

-  درخواست پاسخ به استعلامات مراجع دولتی