خيرين
دکتر اسمعیل شهیدی     سیدحسن نوشیروانی      عبدالحمید داراب