هموطن گرامی شما می توانید در این سامانه فراوانی سالانه و ماهانه 20 نام اول دختران و پسران را ملاحظه نمایید.

 
 سال 1393
 فراوانی نام سال 1393 دختران
 فراوانی نام سال 1393 پسران
سال 1393
 فراوانی شش ماهه اول 1393 دختران  فراوانی شش ماهه اول 1393 پسران
سال 1393
 فراوانی شهریور ماه 1393 دختران  فراوانی شهریور ماه 1393 پسران
سال 1393
 فراوانی مرداد ماه 1393 دختران  فراوانی مرداد ماه 1393 پسران
 سال 1393
 فراوانی تیر ماه 1393 دختران  فراوانی تیر ماه 1393 پسران
سال 1393
 فراوانی سه ماهه اول 1393 دختران
 فراوانی سه ماهه اول 1393 پسران
 سال 1393
 فراوانی خرداد ماه 1393 دختران  فراوانی خرداد ماه 1393 پسران
 سال 1393
 فراوانی اردیبهشت ماه 1393 دختران  فراوانی اردیبهشت ماه 1393 پسران
 سال 1393
 فراوانی فروردین ماه 1393 دختران
 فراوانی فروردین ماه 1393 پسران
سال 1392
 فراوانی 20 نام اول دختران
 فراوانی 20 نام اول پسران
سال 1391 فراوانی 20 نام اول دختران فراوانی 20 نام اول پسران
سال 1390 فراوانی 20 نام اول دختران فراوانی 20 نام اول پسران