تلفن : 33117101

نمابر : 33117100 

پست الکترونیکی اداره کل  : mazandaran@sabteahval.ir

روش تماس با دستگاه : تلفن نمابر پست الکترونیکی ثبت نظرات در تارنما