ای لشــــــــــــــــگر صاحب زمان(عج)آماده باش آماده باش

  کــــــــــــربلا منتظر ماست بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــا تا برویم

  سوی دیار عاشــــــــــــــــقان رو به خــــــــــــــــــدا می رویم

  یاران چه غریـــــــبانه رفتن از این خـــــــــــــــــــانه (جدید)

بانوای کاروان، ای قافله عــــــــــزم کربـــــــــــــــــبلا دارد

  کاروان الهی برپا، تازه شد نهضت عاشــــــــــــــــــــورا

  ممدی نبـــــــــــودی ببـــــــــــــــــــــینی (قدیمــــــــــــی)

  ممدی نبـــــــــــودی ببـــــــــــــــــــــینی (جدیـــــــــــــــد)

  روبسوی کعبه دلها کنید،رو بسوی مرقد مـــــــولا کنید

  ای مهدی صــــــــــــاحب زمان(عج) آماده ایم آمـــاده ایم

  هنگامـــــــه پیــــــــــــــــــــــــــــــکار یاران خــــــــــــدا‌ آمد

  مارش نـــــــــــــظامی (خرمــــــــــــــــــــــــــشهرآزاد شد)

  ای بسیج، ای ســـــرفرازان، افتـــــــــــــــــــــــخار میهنید

  یاران چه غریبانه رفتند و از این خانه (قدیـــــــــــمی)