فوت های ثبت شده به تفکیک شهری و روستایی بر حسب جنس و نسبت جنسی حاصل از ثبت

فــــــوت

سال 1395

سالهای قبل


فصل بهار
  (سه ماهه اول سال 1395 )


فصل پاییز
  (سه ماهه سوم سال 1395 ) 

 
فصل زمستان
(سه ماهه چهارم سال 1395 )