ولادت های ثبت شده در نقاط  شهری و روستایی بر حسب جنس  

ولادت

سال 1395

سالهای قبل


فصل بهار
      ( سه ماهه اول سال 1395 )

فصل تابستان
       ( سه ماهه دوم سال 1395 )

 

فصل پاییز
      ( سه ماهه سوم سال 1395 ) 

 
فصل زمستان
     ( سه ماهه چهارم سال 1395 )