تعداد ولادت های ثبت شده استان بر حسب نوع گواهی به تفکیک شهری و روستایی و جنس

ولادت

سال 1395

سالهای قبل


فصل بهار
     ( سه ماهه اول سال 1395 )

فصل تابستان
     ( سه ماهه دوم سال 1395 )

 

فصل پاییز
    ( سه ماهه سوم سال 1395 ) 

 
فصل زمستان
   ( سه ماهه چهارم سال 1395 )