پروژه ها
پروژه ها

اهم اقدامات انجام شده : 

تجهیز زیر ساخت فیبر نوری در تمامی ادارات ساختمان ملکی ( ادارات ثبت احوال و اداره کل )

ارتفای پهنای باند ادارات تابعه در حد مطلوب

توسعه اتوماسیون اداری  و ویدئو کنفرانس در تمامی ادارات

آرشیو الکترونیکی اسناد ولادت و وفات

آرشیو الکترونیکی پرونده های پرسنلی

تهیه نرم افزار های کاربردی تغییر نام و تغییر نام خانوادگی در اداره کل و ادارات

راه اندازی مراکز صدور شناسنامه یکروزه

توسعه دفاتر خدمات سجلی در دفاتر پیشخوان شهری و روستایی

توسعه دفاتر اخذ کارت هوشمند ملی

تجهیز و به سازی اتاق سرور و مونیتور نمودن کلیه ارتباطات داده ادارات

توسعه خدمات ثبت احوال در بستر اینترنت و دفاتر پیشخوان

توسعه فرآیند های خدمات به کارمندان ( فیش حقوقی ، ...)(G2E)

توسعه خدمات الکترونیکی به شهروندان در پورتال (G2C)

توسعه خدمات الکترونیکی به دستگاههای اجرایی (GG2) 

صدور بیش از دو میلیون  کارت هوشمند ملی تا پایان سال 1397